Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu Rentowni.pl

 

§ 1. Definicje
 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług za pomocą serwisu dostępnego pod adresem https://lodzkiepokoje.pl

 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422).

 3. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zestaw danych o charakterze osobowym, należących do osoby fizycznej, przetwarzane w celu i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

E-mail (list elektroniczny) - wiadomość tekstowa przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.

Operator - Inwestycje na pokolenia sp. z o.o., Klonowa 25/29/8, 91-036 Łódź, NIP:7262658112

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz operatora.

Siła wyższa - nadzwyczajne zewnętrzne zdarzenie, pozostające poza kontrolą Operatora, któremu Operator nie mógł racjonalnie się przeciwstawić ani zapobiec, w szczególności wojny, powodzie, pożary, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, strajki, blokady, a także skuteczne ataki hakerskie na sieć czy działania wirusów komputerowych lub koni trojańskich.

Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym Rentowni.pl, prowadzony przez Operatora i stanowiący jego własność.

Strony - Użytkownik i operator.

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem, a operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Użytkownik - osoba odwiedzająca serwis.

 

§ 2. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

     

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Operatora i jest prawnie chroniona.

 3. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 4. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną (lub mailową) zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przez Użytkownika przedmiotowych praw może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.

 5. Użytkownik, korzystając z Serwisu powinien w szczególności:

  powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;

  powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa osób trzecich.

 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego. Jeżeli Użytkownik dopuszcza się takich działań, Operator ma prawo zablokować jego adres IP lub nazwę domenową.

 7. Operator świadczy usługi na terytorium Polski oraz poza jej granicami.

 

§ 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 

 1. Właścicielem serwisu jest Operator.

 2. W celu korzystania z serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (w szczególności: Edge, Firefox, Chrome, lub Safari w najnowszych dostępnych wersjach), oraz dostęp do sieci Internet.

 3. Korzystanie z Serwisu wymaga włączonej obsługi JavaScript, cookies oraz sesji.

 4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z oprogramowania typu wtyczki, rozszerzenia, skrypty przeglądarek internetowych może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

 

§ 4. Dane osobowe

     

1.Administratorem danych osobowych jest Inwestycje na pokolenia sp. z o.o., Klonowa 25/29/8, 91-036 Łódź, NIP:7262658112 („Administrator”);

2. Dane kontaktowe Administratora: lodzkiepokoje@gmail.com, tel. +48533072433 (centrum miasta) +48533347661 (polesie, górna)

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w przypadku zapytania ogólnego lub ofertowego za pomocą formularza kontaktowego w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, dostarczenia treści informacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

podmioty hostingowe oraz inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora,

- pracownicy Administratora oraz osoby upoważnione przez Administratora,

podmioty partnerskie należące do grupy kapitałowej Administratora.

5. Administrator, jeśli nie będzie to konieczne (np. podane kontakty będą z krajów trzecich), nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez:

a ) w przypadku realizacji zamówionej usługi: przez cały okres świadczenia usługi,

b) w przypadku zapytania ogólnego lub ofertowego: przez okres 30 dni od otrzymania zapytania względnie 30 dni od ostatniego kontaktu wykonanego w kontynuacji korespondencji.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku wskazanym w pkt. 3 lit. c), a także prawo do przenoszenia danych,

b) wycofania udzielonej zgody (w przypadku wskazanym w pkt. 3 lit b), co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem

c)  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, lecz ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

§ 5. Ochrona danych

     

1. Operator oświadcza, że chroni dane osobowe Abonentów w zakresie, w którym stanowią one dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922) . a po 25 maja 2018 roku w zakresie w którym stanowią one dane osobowe w rozumieniu RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Wszelkie dane podane przez Abonenta będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a także w celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. . Abonent przyjmuje do wiadomości, że na podstawie określonej w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 2017 poz. 1219). Operator jest uprawniony przetwarzać dane osobowe Abonenta podane przy Rejestracji także po zakończeniu korzystania z Usługi, jeżeli są:

a) niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;

b) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 wspomnianej ustawy;

c) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą.

4. Użytkownik ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych.

 

§6. Obowiązki Użytkownika


1. Użytkownik zobowiązany jest:
a) korzystać z Usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem;
b) postępować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Operatora znaków towarowych (logotypów) Użytkownika w materiałach reklamowych, w serwisie Operatora oraz na stronach internetowych należących do Operatora, również w celach marketingowych, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

 

 

§ 7. Oświadczenia i gwarancje


1. Operator:
a) zobowiązuje się zapewnić właściwy poziom dostępności Usług;
b) zapewnia, że serwis będzie działał prawidłowo na wszystkich dostępnych przeglądarkach internetowych, o których mowa w § 3 ust. 1;
2. udziela wsparcia technicznego Użytkownikowi, mailowo lub telefonicznie;


§ 8. Przerwy w świadczeniu Usług

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do przerwania albo do istotnego ograniczenia świadczenia Usług lub zmiany warunków ich świadczenia, wyłącznie w niezbędnym zakresie, jeżeli zachodzą nieprzewidziane przez Operatora okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości świadczenia Usług, takie jak: awaria systemów informatycznych, awaria sieci telekomunikacyjnej, klęski żywiołowe, a także w sytuacjach szczególnego zagrożenia i konieczności zachowania ochrony integralności serwisu (Siła wyższa). W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie.

 2. Operator zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia całości lub części funkcjonalności Panelu klienta w celu przeprowadzenia niezbędnych zmian w Serwisie.

 3. W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Usług lub funkcjonalności Serwisu będą możliwe do przewidzenia, Operator powiadomi Użytkownika o takich zdarzeniach z wyprzedzeniem, umieszczając informację na stronie głównej Serwisu oraz wysyłając ją na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas Rejestracji. W przypadku zdarzeń nagłych informacja pojawi się niezwłocznie na stronie Serwisu.

 

§ 9. Wyłączenie odpowiedzialności

 

 1. Operator nie bierze odpowiedzialności za ograniczenia i wady oprogramowania/środowiska zewnętrznego, które może być potrzebne do realizacji usługi głównej. Interfejsy zewnętrzne, integracje lub oprogramowanie mają określoną funkcjonalność, przepustowość, licencję i standardy, które mogą być zmieniane w zależności od wielu czynników prawno-technicznych. W przypadku, gdy dany element systemu nie spełnia założeń Użytkownika, Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia dot. możliwości zmiany elementu systemu opartego o zewnętrzne oprogramowanie/środowisko, jednak końcowa decyzja należy do Operatora. Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługuje prawo do reklamacji.

 2. Operator nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za szkodę powstałą w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usługi. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Operatora, Operator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkownika. W przedmiotowym przypadku Użytkownik zobowiązany jest zwolnić Operatora od odpowiedzialności, zwrócić poniesione z tego tytułu koszty, w tym zapłacone przez Operatora kary umowne, oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich w sposób przewidziany w przepisach prawa.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

  przerwy w świadczeniu Usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Operatora, przestoje wynikające z problemów występujących w ramach infrastruktury sieciowej Operatorów telekomunikacyjnych (np. Hosting, brak Internetu w serwerowni, brak prądu);

  brak Dostępu do Serwisu lub jego niesprawność wynikającą z nadużycia, oszustwa lub siły wyższej.

 4. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym regulaminie, żadna ze stron nie udziela jakiejkolwiek wyraźnej, dorozumianej, ustawowej czy innej gwarancji, w tym w stopniu nieograniczonym gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Operator nie składa żadnych oświadczeń co do treści ani informacji dostępnych w usłudze lub udostępnianych za jej pośrednictwem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi nie stanowią usługi telefonicznej i nie umożliwiają nawiązywania ani odbierania jakichkolwiek połączeń, w tym także ze służbami ratunkowymi, przez publicznie komutowane sieci telefoniczne.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę informacji umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 

§ 10. Prawa własności intelektualnej

 

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jedynym podmiotem, któremu przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa majątkowe, autorskie do oprogramowania, należą do właściciela Serwisu - Operatora.

 2. Korzystanie z Usług Operatora nie może wykraczać poza zakres określony Regulaminem, bez względu na techniczne możliwości innego wykorzystania Serwisu. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji Serwisu. Korzystanie z serwisu możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu i w zakresie, jaki umożliwiają dostarczone Użytkownikowi w tym celu przez Operatora narzędzia programistyczne.

 3. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek zwielokrotniania, udostępniania osobom trzecim, opracowywania w całości lub części podobnego systemu przy wykorzystaniu Serwisu jako wzoru, lub innych czynności naruszających prawa autorskie Operatora. Powyższe ograniczenie w korzystaniu z Serwisu nie narusza dozwolonego korzystania przez przepis art. 75 ust. 2 i 3 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

 4. Użytkownik nie jest uprawniony, niezależnie od wykorzystanych środków technicznych, do umożliwienia osobom trzecim korzystania z Serwisu ani też wykorzystywania Serwisu dla potrzeb osób trzecich w jakikolwiek inny sposób, niż opisany w ust. 2.

 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekroczenie zakresu korzystania, do jakiego jest uprawniony, może skutkować dochodzeniem roszczeń przewidzianych w art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, może także skutkować dochodzeniem roszczeń przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

§ 11. Zmiany Regulaminu

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronach Serwisu.

 3. Regulamin dostępny jest na stronie Rentowni.pl.

 

§ 12. Reklamacje

 

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia pisemnej reklamacji dotyczącej świadczonych Usług. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Operatora, w Biurze Obsługi Klienta (BOK) telefonicznie pod numerem: +48533072433 (centrum miasta) +48533347661 (polesie, górna) , drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu lub na adres poczty elektronicznej lodzkiepokoje@gmail.com

 2. W reklamacji Użytkownik powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Operatora. Reklamacja powinna także zawierać pełne dane Użytkownika oraz E-mail.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Operatora. W przypadku braku rozpoznania reklamacji w terminie 30 dni od jej otrzymania przyjmuje się, że reklamacja została uwzględniona.

 4. W razie uwzględnienia reklamacji Operator dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub pisemnie uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.

 5. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Użytkownika reklamacji spór nie został rozwiązany, Operator przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 6. W przypadku braku uwzględnienia reklamacji Użytkownik może ponownie wnieść reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi. Rozpatrzenie ponownej reklamacji odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

 

§ 13. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin oraz wszystkie dokumenty dodatkowe dostępne są na stronie Rentowni.pl.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony jest do zmiany swojej nazwy (firmy), siedziby lub formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z wynikającymi z tego tytułu zmianami numerów nadanych przez właściwe rejestry. W celu uniknięcia wątpliwości powyższe zmiany nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.

 4. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatora jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.